Odborný webinár „Fosfor a jeho budúcnosť na čistiarňach odpadových vôd“ – Program a link na videá z prednášok

Vážení členovia a nečlenovia AČE SR,

dňa 17.01.2024 so začiatkom o 13:00 hod. sa uskutočnil online odborný webinár „Fosfor a jeho budúcnosť na čistiarňach odpadových vôd“.

Bližšie informácie o programe odborného webinára nájdete v priloženej pozvánke:

Pozvánka s programom na odborný webinár Fosfor a jeho budúcnosť na čistiarňach odpadových vôd

Videá z prednášok sú dostupné na:

https://www.youtube.com/@ACE_SR

Konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADY 2024“ – 2.cirkulár a program

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

v dňoch  21. – 22.3.2024  sa uskutoční  sa v Hoteli Senec konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADY 2024“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR, Asociací pro vodu ČR a Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre otvorenú prezentáciu najnovších informácií, výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností z  oblastí ako sú:

  • aktuálne sú legislatívne a normotvorné aktivity v oblasti kalov a odpadov,
  • kalové hospodárstvo čistiarní odpadových vôd, technológie spracovania kalov,
  • znižovanie uhlíkovej stopy a emisií skleníkových plynov biologického stupňa a kalového hospodárstva ČOV,
  • odpadové hospodárstvo, spracovanie a zhodnocovanie odpadov,
  • recyklácia odpadov,
  • monitoring a analýza kalov a odpadov,
  • energetické využitie odpadovej a cielene pestovanej biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, bioplynové stanice.

Bližšie informácie k podujatiu nájdete v priloženom 2. cirkulári a v programe podujatia :

Program konferencie KALY A ODPADY 2024

2. cirkulár konferencie KALY A ODPADY 2024

Informácie o konferencii a prihlasovaní sú dostupné na:

https://konferencia.acesr.sk/


Odborný seminár „Trvalo udržateľná voda a Zelené financie“

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

dňa 24.11.2023 sa uskutočnil  v Falkensteiner Hotel Bratislava odborný seminár „Trvalo udržateľná voda a Zelené financie“, organizovaný SSCHI v spolupráci s Asociáciou čistiarenských expertov AČE SR a spoločnosťou PEDAL Consulting.  Odborný seminár bol venovaný dvom aktuálnym témam z prostredia priemyselnej výroby, a to Manažment priemyselných vôd a Financovanie dekarbonizačných opatrení v priemysle. Súčasťou programu  boli prednášky expertov z oblasti vodného hospodárstva o praktických skúsenostiach s úpravou a čistením vody, ako aj prednášky venované financovaniu projektov zvyšujúcich udržateľnosť priemyselných výrob, tzv. zelené financie.

Bližšie informácie k odbornému semináru sú dostupné na:

https://www.sschi.sk/udalost/udrzatelna-voda-a-zelene-financie/

12. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“

V dňoch 20. – 22. 10. 2021 usporadúva Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislave, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, v spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS  a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava, členom ZSVTS

online 12. bienálnu konferenciu “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”.

2. cirkulár konferencie s programom je k stiahnutiu a nahliadnutiu tu:2. cirkular Rekonstrukcie SS a COV 2021

Pre ďalšie informácie k podujatiu prosím kliknite na priložený odkaz: http://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=67