Seminár „Revízia Smernice 271/91/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká?“