Odborné akcie

ZOZNAM ODBORNÝCH AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH AČE SR

Pozn.: v prípade záujmu je možné na sekretariáte AČE SR doobjednať zborníky z uvedených akcií

Roky 1999 – 2019

Konferencie                                                                                                             

„Odpadové vody 2018“,  Štrbské Pleso, SR, Október  2016

„Odpadové vody 2016“,  Štrbské Pleso, SR, Október  2016

„Odpadové vody 2014“,  Štrbské Pleso, SR, Október  2014

„Odpadové vody 2012“,  Štrbské Pleso, SR, Október  2012

„Odpadové vody 2010“,  Štrbské Pleso, SR, Október  2010

„Odpadové vody 2008“,  Štrbské Pleso, SR, Október  2008

„Odpadové vody 2006“, Tatranské Zruby, SR, Október 2006

„Odpadové vody 2004“, Tatranské Zruby, SR, Október 2004

„Odpadové vody 2002“, Tatranské Zruby, SR, Apríl 2002

„Odpadové vody 2000“, Tatranské Zruby, SR, Apríl 2000

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské, Október 2019 (organizované s VÚVH Bratislava, MŽP SR, AVS, SVS člen ZSVTS, SVS člen ZSVTS pri VÚVH)

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské, Október 2017 (organizované s VÚVH Bratislava, MŽP SR, AVS, SVS člen ZSVTS pri VÚVH)

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské, Október 2015 (organizované s VÚVH Bratislava, MŽP SR, AVS, SVS člen ZSVTS pri VÚVH)

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské, Október 2013 (organizované s VÚVH Bratislava, MŽP SR, AVS)

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské, Október 2011 (organizované s VÚVH Bratislava, MŽP SR, AVS, SVS člen ZSVTS pri VÚVH)

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské, Október 2009 (organizované s VÚVH Bratislava, MŽP SR, AVS, SVS člen ZSVTS pri VÚVH)

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Stará Lesná, November 2005 (organizované s VÚVH Bratislava a AVS)

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Liptovský Ján, Október 2003 (organizované s VÚVH Bratislava)

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Bratislava, September 2001 (organizované s VÚVH Bratislava)

„Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Trenčianske Teplice, September 1999 (organizované s VÚVH Bratislava)

“Kaly a odpady 2018″, Brno, ČR, Jún 2018 (organizované spolu s CzWA a FCHPT STU BA)

„Kaly a odpady 2016“, Senec, SR, Marec 2016 (organizované spolu s CzWA a FCHPT STU BA)

„Kaly a odpady 2014“, Brno, ČR, Jún 2014 (organizované spolu s CzWA a FCHPT STU BA)

„Kaly a odpady 2012“, Banská Bystrica, SR, Marec 2012 (organizované spolu s CzWA a FCHPT STU BA)

„Kaly a odpady 2010“, Brno, ČR, Jún 2010 (organizované spolu s CzWA a VUT Brno)

„Kaly a odpady 2008“, Bratislava, SR, Marec 2008 (organizované spolu s AČE ČR a FCHPT STU BA a SvF STU BA)

„Kaly a odpady 2006“, Brno, ČR, Jún 2006 (organizované spolu s AČE ČR a VUT Brno)

„Kaly a odpady 2004“, Bratislava, SR, Marec 2004 (organizované s AČE ČR, KEI FChPT STU a KZI SvF STU)

„Kaly a odpady 2001“, Tatranské Zruby, SR, Apríl 2001 (organizované s SVS ZS VTS)

„Anaerobie“, Klatovy ČR, September 2015 (organizované s AČE ČR a K&K Technology)

„Anaerobie“, Klatovy ČR, September 2005 (organizované s AČE ČR a K&H Kinetic)

„Anaerobie“, Klatovy, ČR, Október 2001 (organizované s AČE ČR a K&H Kinetic)

„Development and maintenance of water infrastructure in the CEE region with EU financial support“, Budapešť, Apríl 2011 (organizované s EWA, MaSzeSz, BWA)

„Wastewater treatment and inplementation of WFD in CEE Danube coutries“, Bratislava, December 2005 (organizované s AČE ČR, EWA, IWA, GWP a KEI FChPT STU)

Exkurzie

Exkurzia na novú ÚČOV Praha Trója, Praha, August 2019

Medzinárodný veltrh „IFAT 2012“, Mníchov, Máj 2012

Medzinárodný veltrh „IFAT 2010“, Mníchov, September 2010

Medzinárodný veltrh „IFAT 2008“, Mníchov, Máj 2008

Semináre

“Praktické poznatky z optimalizácie prevádzok komunálnych ČOV”, Piešťany, máj 2018 (organizované s Hach Lange)

“20. rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku”, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2018 (organizované s OEI FCHPT STU)

“Nakladanie s vodou v mestách a obciach – kam s tou vodou?” Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2016 (organizované s OEI FCHPT STU)

„Liečivá a drogy vo vodách – normálny stav alebo hrozba do budúcnosti“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2014 (organizované s OEI FCHPT STU)

„Alternatívne spôsoby čistenia odpadových vôd pre najmenšie sídelné jedotky“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2012 (organizované s OEI FCHPT STU)

„Quo vadis slovenská čistiarenská legislatíva“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), September 2011 (organizované s OEI FCHPT STU)

„Prínosy monitoringu a riadenia mestských ČOV“, Žilina, Jún 2011 (organizované s Hach Lange)

„Sanitácia v malých obciach – pre starostov a predstaviteľov KSK, Košice, máj 2011 (organizované s GWP)

„Čistenie odpadových vôd s membránovou filtráciou – súčasnosť a perspektívy na Slovensku“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), September 2009 (organizované AČE SR a OEI FChPT STU s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja)

„Regulácia procesov mestských ČOV“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), September 2008 (organizované AČE SR, AČE ČR a OEI FChPT STU)

„Domové čistiarne odpadových vôd a požiadavky na zyšovanie ich kvality a certifikáciu“, Bratislava, Jún 2008 (organizátori: Asociácia čistiarenských expertov SR, Aquatec VFL s.r.o. a ASIO s.r.o. (korporatívni členovia AČE SR))

„Čistenie odpadových vôd vo vysokovýkonných anaeróbnych IC reaktoroch so spracovaním bioplynu a dočistením v aktivácii“, Hlohovec (seminár korporatívneho člena Hydrotech a.s. v rámci Valného zhromaždenia AČE SR), December 2007

„Ekosanitácia a decentralizované nakladanie s odpadovými vodami“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2007

„ČOV Trenčín – projekt ISPA“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2006 (seminár AČE SR + korporatívny člen TVK a.s. Trenčín + GWP)

„Problematika ochrany vôd v SR“, propagačný seminár pre stredné školy v trenčianskom regióne (v rámci výstavy AQUA), Jún 2006 (organizovala AVS v spolupráci s AČE SR)

„Ekonomické nástroje vypúšťania odpadových vôd“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2005 (organizované s GWP a kEI FChPT STU)

„Aplikácia európskej legislatívy v oblasti nakladania s odpadovými vodami“, Bratislava (semináre pred Val.zhromaždením), December 2004, (organizované s EWA, KEI FChPT STU a VÚVH)

„Aplikácia EÚ legislatívy v oblasti vôd na Slovensku – predstavy a realita“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2004 (organizované s GWP a KEI FChPT STU)

„Zákon č. 188/2003 o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy“, Bratislava (semináre pred Val.zhromaždením), December 2003, (organizované s GWP, KEI FChPT STU a VÚVH)

„Environmentálne inžinierstvo – história, súčasnosť, perspektívy“, Bratislava, Jún 2003 (organizované s KEI FChPT STU)

„Nové legislatívne nástroje v sektore voda“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2003 (GWP a KEI FChPT STU)

„Vstup do problematiky Nariadenia vlády č.491/2002 Z.z.“, Bratislava, November 2002

„Domové ČOV“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2002 (organizované s GWP a KEI FChPT STU)

„Možnosti riešenia odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v malých obciach – (technické riešenia)“, Trenčín, November 2001 (organizované s AČE ČR a GWP)

„Možnosti riešenia odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v malých obciach – legislatíva, financovanie, komplexné riešenia“, Trenčín (v rámci výstavy AQUA), Jún 2001 (organizované s Global Water Partnership GWP)

„Odpadové vody v priemysle – diskusný seminár“, Bratislava, Jún 2001 (organizované s ASPEK)

Workshopy a kolokviá

„Problematika údržby a rozvoja verejných vodohospodárskych sietí“, December 2010 (organizované spoločnosťou Pureco s.r.o., odbornú garanciu zabezpečila AČE SR).

„Hochschulgruppe Simulation“, Bratislava, Marec 2009 (organizované s Oddelením Environmentálneho inžinierstva, FChPT STU)

„Rok 2000 – čas riešiť problémy ČOV s kapacitou 2000 – 10000 PE“, Brno (výstava ENVI), Október 2000 (organizované s AČE ČR, ŐWAV, ATV, MaSzeSz, PSITZ)

„Aktuálne problémy odvádzania a čistenia odpadových vôd v strednej Európe“,  Brno (výstava ENVI), Október 1999 (organizované s AČE ČR, ŐWAV, ATV, MaSzeSz, PSITZ)