Podklady pre legislatívu

SÚPIS A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PODKLADOV PRE LEGISLATÍVU SPRACOVANÝCH AČE SR

Rok 2012
Objednávateľ: AČE SR v spolupráci s AVS
Názov: Návrh aplikácie BAT v slovenskej vodnej legislatíve
Špecifikácia: Vypracovanie materiálu k aplikácii BAT, ktorý bol v januári 2012 odoslaný na MŽP SR ako podnet a návrh úpravy legislatívy, v júli 2012 bol tento návrh ešte doplnený (prosím pre bližšie informácie pozrite Aktivity odborných skupín)

Rok 2005 – 2006
Objednávateľ: VÚVH / Ministerstvo Životného prostredia SR
Názov: Metodický pokyn k Nariadeniu vlády 296/2005
Špecifikácia: Vypracovanie podkladov pre vybrané kapitoly Metodického pokynu k Nariadeniu vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Definovanie limitných hodnôt znečistenia pre komunálne a priemyselné odpadové vody a kvalitatívnych cieľov pre povrchové vody podľa účelu ich využitia. Návrh určovania limitných hodnôt znečistenia podľa emisno – imisného princípu. Určenie podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a požiadaviek na nakladanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami

Rok 2004
Objednávateľ: SHMÚ / Ministerstvo Životného prostredia SR
Názov: Štúdia o spoplatniteľných ukazovateľoch znečistenia vypúšťaných odpadových vôd
Špecifikácia: Vypracovanie štúdie o ukazovateľoch znečistenia vypúšťaných odpadových vôd zahrňujúcej finančnú analýzu poplatkov a prevádzkových nákladov pri čistení odpadových vôd. Definovanie rozhodujúcich ukazovateľov prispievajúcich k znižovaniu znečistenia povrchových vôd škodlivými látkami. Definovanie koncentračných a bilančných limitov tak, aby boli dosiahnuteĺné ekonomicky dostupnými technológiami na úrovni súčasného stavu poznania. Finančná analýza sadzieb poplatkov za vypúšťané ukazovatele znečistenia. Sumarizácia skúseností zo zahraničia. Organizácia diskusných fór s ASPEK, AVS a na pôde MŽP SR

Rok 2003
Objednávateľ: Ministerstvo Životného prostredia SR
Názov: Podklady pre „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 184/2002 – časť poplatky za vypúšťanie odpadových vôd“
Špecifikácia: Definovanie a zdôvodnenie ukazovateľov a ich koncentrácií, ktoré by mali byť sledované za účelom spoplatňovania vypúšťaných odpadových vôd; návrh výšky poplatkov a podmienok spoplatňovania; konfrontácia týchto poplatkov a definovanie ich dopadu na cenu vody.

Rok 2002
Objednávateľ: Ministerstvo Životného prostredia SR
Názov: Metodický pokyn pre Nariadenie vlády SR č.491/2002
Špecifikácia: Vypracovanie metodického pokynu pre nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov  znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

Rok 2002
Objednávateľ: Ministerstvo Životného prostredia SR
Názov: Stanovisko k návrhu Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú poplatky za odber podzemnej vody a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd
Špecifikácia: Posúdenie a vyhodnotenie vybraných častí návrhu Nariadenia vlády

Rok 2002
Objednávateľ: Ministerstvo Životného prostredia SR
Názov: Stanovisko k návrhu Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú poplatky za odber podzemnej vody a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd
Špecifikácia: Posúdenie a vyhodnotenie vybraných častí návrhu Nariadenia vlády

Rok 2001
Objednávateľ: Ministerstvo Životného prostredia SR
Názov: Vypracovanie projektu Nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovaných povodiach
Špecifikácia: Vypracovaný predpis bude upravovať postup orgánov štátnej vodnej správy pri posudzovaní vypúšťania odľahčených odpadových vôd z  jednotnej a delenej stokovej sústavy v čase extrémnych dažďov

Rok 2000
Objednávateľ: Ministerstvo Životného prostredia SR
Názov: Návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd
Špecifikácia: Vypracovanie návrhu nariadenia vlády SR v súlade s návrhom nového vodného zákona a v súlade so súvisiacimi smernicami EÚ. Uvedené sú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia mestských a priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd, podzemných vôd a do vôd citlivých oblastí, limitné hodnoty koncentrácií a množstiev škodlivých a obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do povrchových a do podzemných vôd, kvalitatívne ciele povrchových vôd (z  toho osobitne vôd určených na odber pre pitnú vodu, vôd vhodných pre kúpanie, na závlahu a pre život rýb)

Rok 2000
Objednávateľ: Ministerstvo Životného prostredia SR
Názov: Vypracovanie podkladov k návrhu zákona o poplatkoch a odplatách za užívanie vôd
Špecifikácia: Určenie a zdôvodnenie ukazovateľov a ich koncentrácií, ktoré by mali byť sledované za účelom spoplatnenia a nasledovného vyvolania tlaku na výstavbu racionálnych technológií ČOV zodpovedajúcim súčasnému stavu poznania a na ich optimálne prevádzkovanie; výpočet prevádzkových nákladov na odstránenie jednotlivých zložiek znečistenia podľa kapacity ČOV; výpočet reálnych kapitálových nákladov na výstavbu takýchto ČOV