Profil a predmet činnosti

 AČE SR zabezpečuje výmenu poznatkov a skúseností, odbornú výchovu, vydáva odborné publikácie a organizuje odborné akcie. Všetky akcie organizované AČE SR sú otvorené a dostupné aj ostatným záujemcom z radov odbornej verejnosti.

Členskú základňu AČE SR tvoria najmä zástupcovia vodárenských spoločností, konzultačných, projekčných a dodávateľských odborných firiem, akademických a vedeckovýskumných inštitúcií, vysokých škôl a zainteresovaní pracovníci z ústredných štátnych orgánov, štátnej správy a miestnej samosprávy. Členstvo v AČE SR je podmienené splnením odborných, publikačných a realizačných kritérií, ktoré sú definované v Stanovách a Organizačnom poriadku. Formy členstva v AČE SR sú individuálny riadny člen, individuálny pridružený člen, individuálny člen – študent a korporatívny člen (firma, škola, inštitúcia, obec, združenie a pod.). Členovia AČE SR majú právo účastniť sa všetkých činností AČE, spolurozhodovať o jej záležitostiach, nahliadať do oficiálnych materiálov AČE SR, voliť a byť volený do orgánov AČE SR, disponovať databázou členov AČE SR, požadovať od AČE SR riešenie profesných problémov, obracať sa na AČE SR s podnetmi a pripomienkami a používať v osobných či firemných materiáloch členstvo v AČE a jej logo. K povinnostiam člena AČE SR patrí dodržiavať stanovy a ďaľšie schválené dokumenty, vystupovať na profesionálnej úrovni a v súlade s poslaním a cieľmi AČE SR, obhajovať a presadzovať dobré meno AČE SR, platiť členské príspevky, prácou v odborných skupinách a účasťou na valných zhromaždeniach sa aktívne podieľať na činnosti AČE SR.

Orgánmi AČE SR sú valné zhromaždenie, výbor, revízna komisia a ad hoc odborné skupiny.
Zloženie súčasného výboru je:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Fakulta Chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava (predseda)
Ing. Zuzana Matulová, PhD., Epra s.r.o. (podpredseda a zástupca pre zahraničnú spoluprácu)
Ing. Miloš Dian, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (sekretár)
Ing. Peter Németh, PhD., Duslo Šaľa (člen výboru)
Ing. Peter Ševčík, PhD.  (hospodár)
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., Fakulta Chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava (člen výboru)
Ing. Zuzana Imreová, PhD. (člen výboru)
Zloženie revíznej komisie je:
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc., Fakulta Chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava (predseda)
Ing. Peter Ďuroška,  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad
Ing. Katarína Gablíková, PhD.
Funkčné obdobie výboru a revíznej komisie je 3 roky.

Snahou AČE SR a jej členov je rozvíjať doterajšie aktivity asociácie a uplatňovať dôsledne jej poslanie a ciele. Zároveň bude rozvíjať doterajšiu spoluprácu s profesnými organizáciami aktívnymi na tomto poli. Zo slovenských organizácií sa jedná najmä o Asociáciu vodárenských spoločností, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve SR, Asociáciu priemyselnej ekológie SR a Národný komitét IWA. Medzi zahraničné spolupracujúce organizácie patrí najmä Asociace pro vodu ČR CzWA, Global Water Partnership, European Water Association (AČE SR je zástupcom SR v tejto organizácii), ÖWAV Rakúsko, MaSeZ Maďarsko, DWA SRN a International Water Association. Výbor AČE SR aj v mene členskej základne si dovoľuje Vás pozvať do AČE SR ako ďaľšieho odborníka, pretože predpokladáme, že existenciu a pozíciu AČE považujute za zmysluplnú a chceli by ste cez AČE SR pomôcť sebe i svojim kolegom.

Kontakty na AČE SR:  Radlinského 9, 811 07  Bratislava 1, tel: 0903 848 306 (prof. Ing. Igor Bodík, PhD. predseda AČE SR, igor.bodik@stuba.sk) alebo 0903 462 732 (Ing. Miloš Dian sekretár AČE SR, dian@zsvs.sk)