Asociácia Čistiarenských Expertov
Slovenskej Republiky

Členovia AČE SR

Členskú základňu AČE SR tvoria najmä zástupcovia vodárenských spoločností, konzultačných, projekčných a dodávateľských odborných firiem, akademických a vedeckovýskumných inštitúcií, vysokých škôl a zainteresovaní pracovníci z ústredných štátnych orgánov, štátnej správy a miestnej samosprávy.

120+ Individuálnych členov

Individuálnym členom AČE sa môže stať každá fyzická osoba, spĺňajúca požiadavky kladené na člena stanovami asociácie. Táto osoba musí písomne požiadať o prijatie za člena a svojím podpisom potvrdí súhlas so stanovami AČE a zaviaže sa, že ich bude dodržiavať.

Viac o individuálnom členstve

20+ korporatívnych členov

Korporatívnym členom AČE sa môže stať taká právnicka alebo fyzická osoba, ktorá patrí k obecne uznávaným v oblasti pôsobnosti AČE. Mieru všeobecnej uznávanosti uchádzača o korporatívne členstvo posudzuje výbor AČE na základe materiálov predložených uchádzačom o korporatívne členstvo.

Viac o korporatívnom členstve

Staňte sa členom AČE SR

Podmienky pre členstvo v AČE SR, postup pri príjmaní individuálnych a korporatívnych členov, či prihlášky nájdete na odkaze nižšie

Ako sa stať členom

Odborné skupiny

Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd

Cielom skupiny je výmena skúseností a poznatkov zameraných na úsporu nákladov v prevádzke kanalizácií a ČOV, aplikácia najlepších dostupných technológií čistenia odpadových vôd, podpora legislatívnych zmien vedúcich k znižovaniu prevádzkových nákladov, podpora prevádzkovo úsporných technológií čistenia odpadových vôd, návrhy opatrení a inovácií súvisiacich so znižovaním prevádzkových nákladov, optimalizácia čistiarenských procesov, podpora energetickej sebestačnosti prevádzok ČOV, podpora produkcie a využitia bioplynu, valorizácie kalov a pod.

Viac o odbornej skupine

Malé a domové ČOV

Cielom skupiny je umožniť rozšírenie individuálnych riešení na čistenie odpadových vôd v oblastiach, kde napojenie na verejnú kanalizáciu nie je možné z technických alebo ekonomických príčin a spolupráca na zlepšení legislatívneho prostredia tak, aby boli dodržané environmentálne ciele stanovené platným legislatívnym prostredím a aby bola zabezpečená funkčnosť individuálnych systémov a zariadení počas celej doby životnosti.

Viac informácií o skupine

Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov z vôd

Cieľom skupiny je prispieť k monitoringu mikropolutantov (škodlivých látok, prioritných látok a ďalších, najmä rezistentých látok) v povrchových, podzemných a odpadových vodách. Navrhovať a overovať technológie schopné zvyšovať účinnosť odstraňovania týchto zlúčenín na ČOV. Vypracovávať literárne prehľady resp. organizovať odborné akcie s cieľom informovania odbornej verejnosti o problémoch spojených s výskytom, monitoringom a odstraňovaním týchto zlúčenín. Vytvoriť odbornú platformu v rámci AČE SR, ktorá by bola partnerom štátnym, výskumným, projekčno – dodávateľským a prevádzkovateľským inštitúciám a podnikom pri riešení problematiky mikropolutantov vo vodách, pri získavaní a riešení projektov, pri spracovávaní legislatívnych a technických predpisov a noriem atď.

Viac o odbornej skupine

Hlavní zahraniční parneri