Individuálne členstvo

Individuálnym členom AČE sa môže stať každá fyzická osoba, spĺňajúca požiadavky kladené na člena stanovami asociácie. Táto osoba musí písomne požiadať o prijatie za člena a svojím podpisom potvrdí súhlas so stanovami AČE a zaviaže sa, že ich bude dodržiavať.

Individuálny riadny člen

Podmienkami individuálneho riadneho členstva sú:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore pôsobnosti AČE
  • výsledky tvorivej práce v odbore asociácie a ich preukázateľne vysoká odborná úroveň. Člen AČE musí preukázať publikovanie aspoň desiatich prác v odbore činnosti tejto asociácie (knihy, časopisy, zborníky, prednášky, projekty, prevádzkové poriadky apod.), poprípade zodpovedajúce množstvo autorských osvedčení či patentov alebo vynikajúce výsledky realizačnej činnosti, poprípade kombináciu týchto kritérií pri zachovaní dolnej hranice ich počtu.

Vo výnimočných prípadoch má výbor právo schváliť prijatie za individuálneho riadneho člena aj kandidáta, ktorý nespĺňa podmienku ukončeného vysokoškolského vzdelania, pričom ale musí spĺňať podmienku aspoň 10 rokov praxe v odbore pôsobnosti AČE a preukázať publikovanie aspoň desiatich prác v odbore činnosti asociácie.

Individuálny pridružený člen

Individuálnym pridruženým členom AČE sa môže stať ten, kto nespĺňa niektorú z podmienok riadneho individuálneho členstva, ktoré sú uvedené vyššie. Individuálny pridružený člen môže po splnení týchto podmienok požiadať o zmenu členstva na členstvo individuálne riadne.

Individuálny člen – študent

Individuálnym členom-študentom sa môže stať vysokoškolský študent (riadny alebo postgraduálny), ktorý študuje odbor z oblasti pôsobnosti AČE.

Uvedené podmienky pri prijímaní členov AČE SR sú uvedené v Stanovách a Organizačnom poriadku AČE SR. Akékoľvek otázky môžete adresovať e-mailom na sekretariát AČE SR: peter.sevcik@gmail.com (sekretár), resp. igor.bodik@stuba.sk (predseda).