Podmienky korporatívneho členstva

Korporatívnym členom AČE sa môže stať taká právnicka alebo fyzická osoba, ktorá patrí k obecne uznávaným v oblasti pôsobnosti AČE. Mieru všeobecnej uznávanosti uchádzača o korporatívne členstvo posudzuje výbor AČE na základe materiálov predložených uchádzačom o korporatívne členstvo, hlavne je potrebné predložiť vyplnenú prihlášku a aspoň dva z nižšie požadovaných materiálov:

  • posudky členov AČE na práce a činnosť uchádzača v oblasti pôsobnosti AČE
  • posudky alebo dobrozdanie renomovaných odborníkov v oblasti pôsobnosti AČE na výsledky práce uchádzača, a to i zahraničných,
  • hodnotenie vodohospodárskych orgánov SR na prevádzkované diela pochádzajúce od uchádzača v oblasti pôsobnosti AČE
  • osvedčenie na technologické celky vyvinuté a dodávané uchádzačom, osvedčenie o prevádzkovej spôsobilosti apod. pochádzajúce od medzinárodných inštitúcií, pričom nebudú zohľadňované osvedčenia na jednotlivé technologické alebo strojné uzly, ktoré preukázateľne nepochádzajú od uchádzača
  • zoznam odborných alebo firemných prezentácií na uznávaných odborných akciách, najmä na akciách poriadaných AČE

Pri prijímaní korporatívneho člena musí výbor AČE prihliadať i k celkovému obrazu právnickej alebo fyzickej osoby medzi členmi AČE tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena asociácie. Žiadosť o prijatie podáva, súhlas so stanovami AČE a záväzok ich dodržiavania za korporatívneho člena podpisuje jeho štatutárny zástupca. Uchádzač o korporatívne členstvo musí tiež preukázať, že v radoch svojich spolupracovníkov má aspoň jedného odborníka, ktorý spĺňa kritériá pre individuálne riadne členstvo v AČE.

Uvedené podmienky pri prijímaní členov AČE SR sú uvedené v Stanovách a Organizačnom poriadku AČE SR. Akékoľvek otázky môžete adresovať e-mailom na sekretariát AČE SR: peter.sevcik@gmail.com (sekretár), resp. igor.bodik@stuba.sk (predseda).