Postup pri prijímaní nových členov

1. Žiadateľ o členstvo zašle vyplnenú prihlášku v tlačenej alebo elektronickej forme na sekretariát AČE. Výbor AČE o prijatí člena musí rozhodnúť na najbližšom zasadnutí.

2. Ak kandidát na nového člena AČE preukázal splnenie podmienok kladených na prijatie za individuálneho člena, výbor hlasuje o prijatí za člena. Pre prijatie musí kandidát získať súhlas všetkých prítomných členov výboru.Výbor má právo si vyžiadať doplňujúce alebo upresňujúce informácie.

3. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí nového člena musí byť kandidátovi doručené do 21 dní od rozhodnutia výboru.

4. Výbor AČE predkladá najbližšiemu valnému zhromaždeniu informáciu o prijatých členoch a valné zhromaždenie potvrdzuje ich členstvo. V prípade, že valné zhromaždenie nesúhlasí s členstvom schváleným výborom, môže toto členstvo zrušiť jeho nepotvrdením. Pre potvrdenie členstva je potrebných minimálne 75% hlasov členov prítomných na valnom zhromaždení

5. V prípade, že členstvo alebo zmena formy členstva nie sú výborom schválené, kandidát má právo požiadať nasledujúce valné zhromaždenie o preskúmanie jeho žiadosti. Valné zhromaždenie posúdi žiadosť a hlasuje o prijatí. Pre tento spôsob prijatia musí kandidát získať minimálne 75% hlasov členov prítomných na valnom zhromaždení

6. Členstvo v AČE sa potvrdzuje dokumentom podpísaným predsedom AČE. Platnosť tohoto dokumentu je maximálne 3 roky. Čestný člen obdrží tento dokument navždy. Nový člen obdrží tento dokument do 60 dní od zaplatenia členského príspevku za daný kalendárny rok. Stratu dokumentu nahlási člen písomnou alebo elektronickou formou sekretárovi, ktorý zabezpečí vydanie náhradného dokumentu do 60 dní od nahlásenia.

7. Výbor môže pri príležitosti odborných akcií AČE poriadať náborové akcie za špecifických podmienok.