História

Založenie Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky (AČE SR) inicioval prípravný výbor dňa 14. decembra 1998. Zloženie prípravného výboru bolo: Prof. Ing. Miloslav Drtil, CSc., Doc. Ing. Ján Derco, CSc., Ing. Miroslav Hutňan, CSc., Ing. Igor Bodík, CSc., Doc. Ing. Juraj Námer, CSc., Doc. Ľubomír Hyánek, CSc., Ing. Peter Belica, CSc., Ing. Elena Rajczyková, CSc., Ing. Júlia Šumná, Ing. Miloš Dian.

AČE SR bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 23. decembra 1998.

Ustanovujúce Valné zhromaždenie sa konalo 13. mája 1999 za účasti 42 členov. Na tomto Valnom zhromaždení bol zvolený prvý výbor AČE SR v zložení Ing. M. Drtil ChTF STU Bratislava – predseda, Doc. Ing. J. Námer SvF STU Bratislava – podpredseda, Ing. I. Bodík ChTF STU Bratislava – hospodár, Ing. E. Rajczyková VÚVH Bratislava – sekretár, Ing. V. Hayden VVaK Spiš.Nová Ves, Doc. Ing. Ľ. Hyánek SvF STU Bratislava, Ing. Ľ. Krcho ZVaK Bratislava. Revízna komisia začala pracovať v zložení Ing. M. Hutňan ChTF STU Bratislava – predseda, Ing. M. Bilanin ASIO SK Bytča, Ing. M .Dian VÚVH Bratislava. Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo Stanovy AČE SR a Organizačný poriadok AČE SR. Týmto dňom de jure aj de facto začala svoju činnosť. V nasledujúcich rokoch vykonávala AČE SR aktivity, o ktorých podrobnejšie informujú nasledujúce sekcie www stránky. Každý rok sa konali Valné zhromaždenia hodnotiace činnosť AČE SR a pripravujúce akcie do budúcnosti (zápisy z Valných zhromaždení takisto nájdete v nasledujúcich sekciách www stránky). Počet členov sa v období rokov 1999 – 2003 zvýšil na 83.V priebehu rokov 1999 – 2002 uzavrela AČE SR aj základné dohody o spolupráci, čím zadefinovala okruh svojich rozhodujúcich domácich a zahraničných partnerov. Jednalo sa o: Dohodu o spolupráci a vzájomnom uznávaní členstva s Asociací čistírenských expertů ČR (18. apríla 2000 v Moravskej Třebovej), Dohodu o priateľstve a podpore výmeny skúseností v oblasti nakladania s odpadovými vodami a odpadmi s Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftverband (28.2.2000 vo Viedni), Dohodu o spolupráci s Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku (3. apríla 2002 v Tatranských Zruboch), Dohodu o spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (3. apríla 2002 v Tatranských Zruboch), Dohodu o spolupráci v oblasti nakladania s odpadovými vodami s Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség (3. apríla 2002 v Tatranských Zruboch). V roku 2002 sa AČE SR stala členom Global Water Partnership a European Water Association (ako National Member).

Valné zhromaždenie AČE SR ukončujúce činnosť prvého výboru a voliace druhý výbor pre obdobie rokov 2003 – 2005 sa konalo dňa 28. novembra 2002. Zvolený bol výbor v zložení Doc. Ing. M. Drtil, PhD. FChPT STU Bratislava – predseda, Doc. Ing. J. Námer, PhD. AD Consult Bratislava – podpredseda, Ing. I. Bodík, PhD. FChPT STU Bratislava – hospodár, Ing. E. Rajczyková, PhD. VÚVH Bratislava – sekretár, Doc Ing. J. Derco, PhD. FChPT STU Bratislava, Doc. Ľ. Hyánek, PhD. Ing. Ľ. Krcho ZVaK Bratislava. Do novej revíznej komisie boli zvolení Ing. M. Hutňan, PhD. FChPT STU Bratislava – predseda, Ing. K. Kucman, PhD. Čovspol Bratislava, Ing. M. Dian VÚVH Bratislava. Počas funkčného obdobia druhého výboru (2003 – 2005) sa významne posilnilo postavenie AČE SR medzi slovenskou vodohospodárskou verejnosťou. AČE SR sa stala partnerom pre Ministerstvo živorného prostredia pri vypracovávaní a konzultovaní legislatívnych predpisov v oblasti ochrany vôd. Vodárenské spoločnosti, miestne samosprávy a priemyselné podniky sa obracali na AČE SR s požiadavkami na posúdenie stokových sietí a ČOV, na navrhovanie rekonštrukcií a výstavbu nových ČOV, na optimalizáciu prevádzky a na odborné školenia pracovníkov kanalizácií. Nárast expertnej činnosti AČE SR je zrejmý z prehľadu uvedeného v sekcii Aktivity tejto www. AČE SR pokračovala v organizácii tradičných odborných akcií, pričom najmä konferencie Odpadové vody, Kaly a odpady a semináre v rámci výstav AQUA Trenčín sa stali požadovanými a početne navštevovanými. Pri príležitosti Valných zhromaždení AČE SR začala organizovať ďalšie odborné semináre / konferencie na špecializované témy z oblasti ochrany vôd. Najvýznamnejšou akciou bola medzinárodná konferencia Wastewater Treatment and Implementation of WFD in CEE Danube Countries, ktorú zorganizovali AČE SR spolu s AČE ČR, EWA, IWA a GWP pri príležitosti 8.Valného zhromaždenia 1.-2.12.2005 v Bratislave (po dlhšej dobe sa jednalo o akciu, na ktorej sa spoločne podielali 2 najväčšie asociácie aktívne pôsobiace na území EÚ – EWA aj IWA).

Význam a postavenie AČE dokumentuje aj záujem o profesnú spoluprácu zo strany ďalších slovenských asociácií a organizácií. Tento záujem potvrdili ďalšie dohody o spolupráci: Dohoda o spolupráci s Národným komitétom International Water Association (podpísané 16. júla 2005 v Bratislave) a Dohoda o spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností (podpísané 16. decembra 2006 v Bratislave).

Počet členov AČE SR sa k začiatku roku 2007 zvýšil na 113, z toho 13 členov bolo korporatívnych. Valné zhromaždenie AČE SR ukončujúce činnosť druhého výboru a voliace tretí výbor pre obdobie rokov 2006 – 2008 sa konalo dňa 30. novembra 2005. Zvolený bol výbor v zložení Doc. Ing. M. Drtil, PhD. FChPT STU Bratislava – predseda, Doc. Ing. J. Námer, PhD. AD Consult Bratislava – podpredseda, Doc. Ing. I. Bodík, PhD. FChPT STU Bratislava – hospodár, Ing. E. Rajczyková, PhD. S&K Management Bratislava – sekretár, Doc Ing. J. Derco, PhD. FChPT STU Bratislava, Ing. J. Šumná VÚVH Bratislava a Ing. M. Dian Hydroprojekt Praha. Do novej revíznej komisie boli zvolení Doc. Ing. M. Hutňan, PhD. FChPT STU Bratislava – predseda, Ing. K. Kucman, PhD. Hydrotech Vinosady a Ing. V. Hlavačka, PhD. EVH-SK Bratislava.

Počas funkčného obdobia tretieho výboru (2006 – 2008) pokračovali štandardné aktivity AČE – odborná činnosť spojená s organizáciou najväčších slovenských akcií (konferencie Odpadové vody, Kaly a odpady, semináre na aktuálne témy odvádzania a čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi a odpadmi); expertné práce najmä pre vodárenské spoločnosti a priemyselné podniky (ale aj pre miestnu samosprávu) a legislatívne práce pre MŽP SR. O počte aktivít a ich rozsahu svedčia podrobné informácie uvedené v sekcii Aktivity tejto webovej stránky. Navyše AČE SR pokračovala v organizácii odborných seminárov, na ktorých sa prezentujú jej korporatívni členovia. Vzhľadom na pozitívnu ekonomickú situáciu AČE začala organizovať pre svojich členov aj ďalšie aktivity, ako bola napr. 3 dňová návšteva veľtrhu IFAT Mníchov v máji 2008 (kompletne hradená z rozpočtu AČE). Počet členov AČE SR sa k začiatku roku 2009 zvýšil na 124, z toho 14 členov je korporatívnych. 11. Valné zhromaždenie AČE SR ukončujúce činnosť 3. výboru a voliace 4. výbor pre obdobie rokov 2009 – 2011 sa konalo dňa 29.1.2009. Zvolený bol výbor v zložení Doc. Ing. M. Drtil, PhD. FCHPT STU Bratislava – predseda, Ing. M. Bilanin Veolia StVPS Banská Bystrica – podpredseda, Doc. Ing. I. Bodík, PhD. FCHPT STU Bratislava – hospodár, Ing. M. Dian AVS Bratislava – sekretár, Ing. P. Belica, PhD. VÚVH Bratislava, Doc. Ing. J. Derco, PhD. FCHPT STU Bratislava, Ing. K. Kucman, PhD. VÚVH Bratislava – zástupca AČE v EWA. Do novej revíznej komisie boli zvolení Doc. Ing. M. Hutňan, PhD. FCHPT STU Bratislava – predseda, Ing. P. Ďuroška PVS Poprad a Ing. V. Hlavačka, PhD. EVH-SK Bratislava.

Počas štvrtého a piateho obdobia výboru (2009 – 2011 a 2012 – 2014) sa AČE SR zamerala najmä na organizovanie vzdelávacích aktivít (konferencie Odpadové vody, Kaly a odpady, semináre pri výstave AQUA a ďalšie vlastné semináre resp. odborná garancia seminárov spolupracujúcich organizácií). Okrem klasických tém odvádzania a čistenia odpadových vôd a spracovania kalov sa zvýšená pozornosť začala venovať aj špeicifickým témam ako je decentralizované nakladanie s odpadovými vodami, získavanie bioplynu a obnoviteľné zdroje energie, uplatnenie nových technológií (napr. membránová separácia kalov na ČOV atď.), výskyt mikropolutantov (napr. zvyškov liečiv) v odpadových vodách a ČOV atď. Na AČE SR sa opakovane obracali viaceré vodárenské spoločnosti a súkromné firmy s požiadavkou o zabezpečenie odborných školení na vybrané témy z odboru pre svojich zamestnancov. Počet expertných prác sa v tomto období znížil – v podstate logicky, pretože za posledných 10 – 15 rokov sa v SR nielen zrealizovalo obrovské množstvo vodohospodárskych stavieb, ale výrazne sa posilnilo aj odborné vzdelanie pracovníkov v odbore a dopyt po expertnej činnosti členov asociácie už nie je tak aktuálny. AČE SR sa v tomto období vo zvýšenej miere zamerala aj na organizáciu odborných akcií s cieľom prezentovať referencie a poznanie korporatívnych členov. Exkurzie na veľtrh IFAT sa vzhľadom na pozitívne ohlasy aj stabilnú ekonomickú situáciu zopakovali aj v roku 2010, 2012 a 2014. V oblasti výskytu mikropolutantov sa začala intenzívna spolupráca s Národným monitorovacím centrom pre drogy a drogové závislosti na Ministerstve zdravotníctva. Cieľom tejto spolupráce je realizácia monitoringu spotreby nelegálnych drog vo vybraných mestách na Slovensku analýzou splaškových odpadových vôd.

AČE SR sa vrátila aj k jednej zo svojich “klasických” tém – pripomienkovaniu a navrhovaniu legislatívnych úprav. Táto aktivita je zrejmá – asociácia stála pri zrode viacerých legislatívnych predpisov o nakladaní s odpadovými vodami a je len samozrejmé, že sa k tejto aktivite hlási znovu. Rozdiel tu ale je – v minulosti bola asociácia k tejto činnosti požiadaná zo strany ministerstva a štátnych orgánov; v tomto období sa k tejto iniciatíve pridala na základe ohlasov z členskej základne a vodohospodárskej verejnosti. Vznikli aj 2 odborné skupiny, ktoré spolupracovali s  MŽP SR (buď samostatne alebo v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností). Jednalo sa najmä o návrhy v oblasti domových ČOV a v oblasti aplikácie najlepších dostupných technológií na ČOV (bližšie informácie sú aj na tejto www v okne Aktivity / Referencie). Ďalšia odborná skupina spolupracuje s MZ SR a pomáha vyhodnocovať monitoring liečiv drog a ďalších mikropolutanto vo vodách.

Počet individuálnych členov AČE SR sa v tomto období ustálil na 120 – 130 členoch. Zároveň sme zaregistrovali výzraznejší nárast počtu korporatívnych členov (až nad 20 členov). Valné zhromaždenia AČE SR zvolili pre obdobie rokov 2012 – 2014 výbor v zložení: Doc. Ing. I. Bodík, PhD. FCHPT STU Bratislava – predseda, Ing. M. Bilanin Veolia StVPS Banská Bystrica – podpredseda, Ing. P. Németh, PhD. FCHPT STU Bratislava – hospodár, Ing. M. Dian AVS Bratislava – sekretár, Ing. P. Belica, PhD. VÚVH Bratislava – zodpovedný za kontakty a spoluprácu s MŽP SR,  Prof. Ing. M. Drtil, PhD. FCHPT STU Bratislava, Ing. K. Kucman, PhD. VÚVH Bratislava – zástupca AČE v EWA. Do revíznej komisie boli zvolení Doc. Ing. M. Hutňan, PhD. FCHPT STU Bratislava – predseda, Ing. P. Ďuroška PVS Poprad a Ing. V. Hlavačka, PhD. EVH-SK Bratislava.

Pre obdobie rokov 2015 – 2017 bol zvolený výbor v zložení: prof. Ing. I. Bodík, PhD. FCHPT STU Bratislava – predseda, Ing. M. Bilanin Veolia StVPS Banská Bystrica – podpredseda, Ing. P. Németh, PhD.  – hospodár, Ing. M. Dian AVS Bratislava – sekretár, Ing. P. Belica, PhD. VÚVH Bratislava – zodpovedný za kontakty a spoluprácu s MŽP SR,  Prof. Ing. M. Drtil, PhD. FCHPT STU Bratislava, Ing. Z. Matulová, PhD. Epra s.r.o. – zástupca AČE v EWA.

Do revíznych komisií boli zvolení prof. Ing. M. Hutňan, PhD. FCHPT STU Bratislava – predseda, Ing. P. Ďuroška PVS Poprad a Ing. V. Hlavačka, PhD. EVH-SK Bratislava, ktorého v roku 2015 vystriedala Ing. K. Galbová, PhD.