Výbor

Výbor AČE SR má funkciu riadiacu, informačnú, metodickú a koordinačnú a je komunikačným centrom asociácie. Výbor zastupuje AČE SR navonok, najmä pri reprezentácii AČE SR v ostatných združeniach obdobného profesného zamerania. Výbor AČE  SR je sedemčlenný.

Zásady jeho rokovania, spôsob zvolávania a jeho právomoci a funkcia sú bližšie popísané v stanovách a organizačnom poriadku AČE SR, ktoré si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na priložené odkazy Stanovy AČE SR  Organizačný poriadok AČE SR .