Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov z vôd