Partneri v SR

 Partneri AČE SR v Slovenskej republike

 AVS

Asociácia vodárenských spoločností, Trnavská 32, 826 29 Bratislava.  AČE SR uzatvorila s AVS dohodu v oblasti zabezpečovania výroby a dodávky pitnej vody a nakladania s odpadovými vodami a odpadmi.     http://www.avssr.sk/

ZZVH

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica. AČE SR uzatvorila so ZZVH Dohodu o s spolupráci v oblasti nakladania s odpadovými vodami a odpadmi. http://www.zzvh.sk/

ASPEK

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku Mlynské Nivy 48 SK-821 09 Bratislava. AČE SR uzatvorila s ASPEK Dohodu o s spolupráci v oblasti nakladania s odpadovými vodami a odpadmi.     http://www.aspek.sk/

SNK IWA

Slovenský národný komitét International Water Association Radlinského 11, 813 68 Bratislava. AČE SR uzatvorila so SNK IWA Dohodu o s spolupráci v oblasti nakladania s vodami. http://www.iwa.sk/

VÚVH

Výslumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava. http://www.vuvh.sk/

OEI FChPT STU

Oddelenie environmentálneho inžinierstva Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita Radlinského 9, 812 37 Bratislava. http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2498

KZEI SvF STU

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita Radlinského 11, 813 68  Bratislava. http://www.kzdi.sk/

SAVE

Slovenská asociácia vodárenských expertov, Zvolenská 27, 821 09 Bratislava. AČE SR uzatvorila so SAVE dohodu v oblasti zabezpečovania a dodávky pitných vôd a nakladania s odpadovými vodami a odpadmi. https://savesk.sk/