Postup pri prijímaní nových členov

Pri prijímaní korporatívneho člena musí výbor AČE prihliadať i k celkovému obrazu právnickej alebo fyzickej osoby medzi členmi AČE tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena asociácie. Žiadosť o prijatie podáva, súhlas so stanovami AČE a záväzok ich dodržiavania za korporatívneho člena podpisuje jeho štatutárny zástupca. Uchádzač o korporatívne členstvo musí tiež preukázať, že v radoch svojich spolupracovníkov má aspoň jedného odborníka, ktorý spĺňa kritériá pre individuálne riadne členstvo v AČE.

Podmienky a postup pri prijímaní členov AČE SR sú uvedené v Stanovách a Organizačnom poriadku AČE SR. Akékoľvek otázky môžete adresovať e-mailom na sekretariát AČE SR: peter.sevcik@gmail.com (sekretár), resp. igor.bodik@stuba.sk (predseda).