Kontakt

ADRESÁR FUNKCIONÁROV

Predseda: prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Tel: 0903 848 306, igor.bodik@stuba.sk

Podpredseda: Ing. Zuzana Matulová, PhD., Tel: 0907 836 208, zuzana.matulova@epra.sk

Sekretár: Ing. Peter Ševčík, PhD., peter.sevcik@gmail.com

Hospodár: Ing. Zuzana Imreová, Phd., imreova.z@gmail.com

Predseda revíznej komisie:  prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., Tel: 02 59325387, miroslav.hutnan@stuba.sk

 ADRESA  AČE SR

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej Republiky

Sídlo a adresa pre korešpondenciu: Radlinského 9, 811 07 Bratislava 1

IČO: 31796362, DIČ: 2021535351

Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, č.ú. pre členské príspevky:  IBAN SK24 1100 0000 0026 2554 5050  a komerčný účet: IBAN SK98 1100 0000 0026 2154 5184