Revízna komisia

 Revízna komisia je revíznym a kontrolným orgánom AČE. Má právo:

  • nahliadnuť do všetkých dokladov AČE,
  • kontrolovať stav účtov a vedenie účtovníctva AČE
  • preveriť účtovnú uzávierku
  • kontrolovať činnosť AČE a jej súlad s právnymi predpismi SR, stanovami a ostatnými vnútornými predpismi AČE,
  • účastniť sa jedným členom, spravidla predsedom, zasadnutí výboru AČE bez práva hlasovať,
  • požadovať vysvetlenie od výboru i od ktoréhokoľvek člena v záležitostiach AČE.

Povinnosti, práva , činnosť a zloženie revíznej komisie sú bližie definované v stanovách a organizačnom poriadku asociácie.

Stanovy AČE SR   Organizačný poriadok AČE SR