Malé a domové ČOV

Materiál č.1: Správa OS MDČOV

Odborná skupina MDČOV pri AČE SR spracovala nižšie uvedený odborný materiál, v ktorom sa hodnotí súčasný stav problematiky malých a domových ČOV na Slovensku a navrhuje východiská a riešenia do budúcnosti.  Správa odbornej skupiny Malé a domové ČOV AČE SR

 Materiál č.2: Stanovisko OS MDČOV k Usmerneniu MŽP k požiadavkám na MČOV do 50 EO

 Odborná skupina MDČOV pri AČE SR vypracovala stanovisko k „Usmerneniu MŽP k požiadavkám MČOV do 50 EO“. Nižšie uvedené stanovisko bolo dňa 19.12.2011 zaslané na sekciu vôd na MŽP SR, ako aj na všetky krajské úrady ŽP. Stanovisko odbornej skupiny Malé a domové ČOV k usmerneniu MŽP SR k požiadavkám na MČOV do 50 EO