Štatút výboru AČE

Výbor AČE má funkciu riadiacu, informačnú, metodickú a koordinačnú a je komunikačným centrom asociácie. Výbor zastupuje AČE navonok, najmä pri reprezentácii AČE v ostatných združeniach obdobného profesného zamerania. Výbor AČE je sedemčlenný.

Zásady jeho rokovania, spôsob zvolávania a jeho právomoci a funkcia sú bližšie popísané v stanovách a organizačnom poriadku AČE, ktoré si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na priložené odkazy.

Stanovy AČE SR    Organizačný poriadok AČE SR