O nás

AČE SR zabezpečuje výmenu poznatkov a skúseností, odbornú výchovu, vydáva odborné publikácie a organizuje odborné akcie. Všetky akcie organizované AČE SR sú otvorené a dostupné aj ostatným záujemcom z radov odbornej verejnosti.

Členskú základňu tvoria najmä zástupcovia vodárenských spoločností, konzultačných, projekčných a dodávateľských odborných firiem, akademických a vedeckovýskumných inštitúcií, vysokých škôl a zainteresovaní pracovníci z ústredných štátnych orgánov, štátnej správy a miestnej samosprávy. Členstvo v AČE SR je podmienené splnením odborných, publikačných a realizačných kritérií, ktoré sú definované v Stanovách a Organizačnom poriadku. Formy členstva v AČE SR sú individuálny riadny člen, individuálny pridružený člen, individuálny člen – študent a korporatívny člen (firma, škola, inštitúcia, obec, združenie a pod.). Členovia AČE SR majú právo účastniť sa všetkých činností AČE, spolurozhodovať o jej záležitostiach, nahliadať do oficiálnych materiálov AČE SR, voliť a byť volený do orgánov AČE SR, disponovať databázou členov AČE SR, požadovať od AČE SR riešenie profesných problémov, obracať sa na AČE SR s podnetmi a pripomienkami a používať v osobných či firemných materiáloch členstvo v AČE a jej logo. K povinnostiam člena AČE SR patrí dodržiavať stanovy a ďaľšie schválené dokumenty, vystupovať na profesionálnej úrovni a v súlade s poslaním a cieľmi AČE SR, obhajovať a presadzovať dobré meno AČE SR, platiť členské príspevky, prácou v odborných skupinách a účasťou na valných zhromaždeniach sa aktívne podieľať na činnosti AČE SR.

Orgány AČE SR sú valné zhromaždenie, výbor, revízna komisia a ad hoc odborné skupiny.
Zloženie súčasného výboru je:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (predseda)
Ing. Zuzana Matulová, PhD. (podpredseda a zástupca pre zahraničnú spoluprácu)
Ing. Juan José Chávez-Fuentes, PhD (sekretár)
Ing. Zuzana Imreová, PhD. (hospodár)
Ing. Peter Sedmák (člen výboru)
Ing. Marianna Nagy Czölderová, PhD. (člen výboru)
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. (člen výboru)
Zloženie revíznej komisie je:
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. (predseda)
Ing. Peter Ďuroška
Ing. Katarína Gablíková, PhD.
Funkčné obdobie výboru a revíznej komisie je 3 roky.

Snahou AČE SR a jej členov je rozvíjať doterajšie aktivity asociácie a uplatňovať dôsledne jej poslanie a ciele. Zároveň bude rozvíjať doterajšiu spoluprácu s profesnými organizáciami aktívnymi na tomto poli. Zo slovenských organizácií sa jedná najmä o Asociáciu vodárenských spoločností, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve SR, Asociáciu priemyselnej ekológie SR a Národný komitét IWA. Medzi zahraničné spolupracujúce organizácie patrí najmä Asociace pro vodu ČR CzWA, Global Water Partnership, European Water Association (AČE SR je zástupcom SR v tejto organizácii), ÖWAV Rakúsko, MaSeZ Maďarsko, DWA SRN a International Water Association. Výbor AČE SR aj v mene členskej základne si dovoľuje Vás pozvať do AČE SR ako ďaľšieho odborníka, pretože predpokladáme, že existenciu a pozíciu AČE považujute za zmysluplnú a chceli by ste cez AČE SR pomôcť sebe i svojim kolegom.