POZOR, ZMENA KOREŠPONDENČNEJ ADRESY AČE SR!

Aktuálna adresa sídla a adresa pre korešpondenciu AČE SR:

Radlinského 9, 811 07 Bratislava 1