Výsledky činnosti odbornej skupiny

Materiál: Stanovisko OS MDČOV k Usmerneniu MŽP k požiadavkám na MČOV do 50 EO

Odborná skupina MDČOV pri AČE SR vypracovala stanovisko k “Usmerneniu MŽP k požiadavkám MČOV do 50 EO”. Nižšie uvedené stanovisko bolo dňa 19.12.2011 zaslané na sekciu vôd na MŽP SR, ako aj na všetky krajské úrady ŽP.

Stanovisko odbornej skupiny Malé a domové ČOV k usmerneniu MŽP SR k požiadavkám na MČOV do 50 EO